Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2013

spokomadzia
4639 69f9
Reposted fromClary Clary viacarly carly
spokomadzia
spokomadzia
6743 0722
Reposted fromtwinpeaks twinpeaks
spokomadzia
Nadwrażliwość to mój wróg.
Przerost duszy nad rozumem.
— Hey
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viacarly carly
4473 af8f
Reposted fromedenpath edenpath viacarly carly
spokomadzia
3479 db07
Reposted frommartynkowa martynkowa viacarly carly

August 31 2013

spokomadzia
2443 3126 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viacarly carly
spokomadzia
Reposted fromcarly carly

August 29 2013

spokomadzia
7890 7109 500
spokomadzia
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme viacarly carly
spokomadzia
Reposted fromplotkara plotkara viacarly carly
9263 2d4d
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viacarly carly
spokomadzia
8635 0bb6
Reposted fromiamstrong iamstrong viacarly carly
spokomadzia
Unikanie rzeczywistości jest najłatwiejszym sposobem na szczęście.
— znalezione
Reposted fromnattsu nattsu viacarly carly
spokomadzia
Kiedy wy­daje się, że wszys­tko się skończyło,
wte­dy do­piero wszys­tko się zaczyna.
— ks. Jan Twardowski.
Reposted fromnutt nutt viacarly carly

August 24 2013

spokomadzia
wziąć przyjaciela, wyjechać w nieznane, poznać nowe miejsca, nowych ludzi, nowe smaki, bawić się, tańczyć, pić wino, czytać książki, odłożyć wszystkie zmartwienia na bok, żyć, podróżować, odkrywać.
     
— my night thoughts
Reposted fromalittledream alittledream viacarly carly
5051 f5df 500
Reposted fromvesania vesania viacarly carly
spokomadzia
5424 18ff
Reposted fromrainbow2233 rainbow2233 viacarly carly
spokomadzia
2152 6b7e
Reposted fromhalpert halpert viacarly carly
spokomadzia
1311 284a 500
Reposted fromcrispybones crispybones viacarly carly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl